鎌ヶ谷市国際交流協会

2019年5月15日

2019年度「外国語講座」が開講されました ~2019年度は、3か国語、5クラスで開講~

2019年度の外国語講座は、英語2クラス、中国語1クラス、ハングル2クラスの5クラスで開講されました。
今年度は若い受講生からシニアや、受講ベテランも等しく楽しんで学べるKIFA設立当初から続けてきた英語・中国語と、第3次韓流ブームでホットな韓国語の講座を行います。中国語講座では初心者、経験者ともに対応するため授業を90分から110分に拡大し、初心者、経験者ともに対応する体制にしました。韓国語は会話クラスを増設し、上級者にも対応できるようになりました。
2019 “Foreign Language Course” has started ~ In 2019, it will be offered in 3 languages and 5 classes ~ The 2019 foreign language courses were offered in 5 classes: 2 English classes, 1 Chinese class, and 2 Hangul classes. This year, we will hold hot Korean courses in English and Chinese, which we have continued since the establishment of KIFA, and the third Korean wave boom, where young students, seniors, and veterans can enjoy learning equally. In the Chinese language course, we have expanded the class from 90 minutes to 110 minutes so that both beginners and experienced people can handle it, and we have established a system that can accommodate both beginners and experienced people. For Korean, we have added conversation classes so that even advanced users can handle it.
2019年“外语课程”开课啦~2019年将开设3种语言5个班~ 2019年外语课程分为5个班:2个英语班、1个中文班和2个韩文班。 今年,我们将举办自KIFA成立以来一直延续的热门英语和中文韩语课程,以及第三次韩流热潮,年轻学生、老年人和退伍军人可以平等地享受学习。 在汉语课程中,我们将课时从90分钟扩大到110分钟,让初学者和有经验的人都能上手,建立了初学者和有经验的人都能适应的体系。 对于韩语,我们添加了会话类,即使是高级用户也可以处理它。
2019년도 「외국어 강좌」가 개강되었습니다 ~2019년도는, 3개국어, 5클래스로 개강~ 2019년도의 외국어 강좌는 영어 2클래스, 중국어 1클래스, 한글 2클래스의 5클래스에서 개강되었습니다. 금년도는 젊은 수강생으로부터 수석이나, 수강 베테랑도 똑같이 즐기고 배울 수 있는 KIFA 설립 당초부터 계속해 온 영어·중국어와, 제3차 한류 붐으로 핫한 한국어의 강좌를 실시합니다. 중국어 강좌에서는 초보자, 경험자 모두에 대응하기 위해 수업을 90분에서 110분으로 확대하여 초보자, 경험자 모두에 대응하는 체제로 했습니다. 한국어는 대화 클래스를 증설해, 상급자에게도 대응할 수 있게 되었습니다.
“Khóa học ngoại ngữ” năm 2019 đã bắt đầu ~ Năm 2019, khóa học này sẽ được cung cấp với 3 ngôn ngữ và 5 lớp học ~ Các khóa học ngoại ngữ năm 2019 được cung cấp trong 5 lớp: 2 lớp tiếng Anh, 1 lớp tiếng Trung và 2 lớp Hangul. Năm nay, chúng tôi sẽ tổ chức các khóa học tiếng Hàn hấp dẫn bằng tiếng Anh và tiếng Trung, các khóa học mà chúng tôi đã tiếp tục kể từ khi thành lập KIFA và đợt bùng nổ làn sóng Hàn Quốc lần thứ ba, nơi sinh viên trẻ, người cao tuổi và cựu chiến binh có thể tận hưởng việc học một cách bình đẳng. Trong khóa học tiếng Trung, chúng tôi đã mở rộng lớp học từ 90 phút lên 110 phút để cả người mới bắt đầu và người có kinh nghiệm đều có thể xử lý được, và chúng tôi đã thiết lập một hệ thống có thể phù hợp với cả người mới bắt đầu và người đã có kinh nghiệm. Đối với tiếng Hàn, chúng tôi đã thêm các lớp hội thoại để ngay cả những người dùng nâng cao cũng có thể xử lý được.

中国語講座


現在生徒は16名です。北京出身のほがらかな女性が講師です。口語速成入門編の教科書を使っています。
発音を重視しながらの会話の勉強と生徒の実力に合わせた自由発言でレベルアップを目指しています。
初心者とリピーターが混在しますがバランスよく授業を行い、和気あいあいとしています。皆様もお仲間になりませんか。
Chinese language course Currently there are 16 students. A faint woman from Beijing is the instructor. I am using a textbook for the introduction to colloquialism. She aims to improve her level by studying conversation while emphasizing pronunciation and by freely speaking according to the student’s ability. Beginners and repeaters coexist, but the lessons are well-balanced and friendly. Would you like to join us?
汉语课程 目前有16名学生。 一位来自北京的昏昏欲睡的女人是教官。 我正在使用一本教科书来介绍口语。 我们的目标是通过学习会话,同时强调发音和根据学生的能力自由说话来提高我们的水平。 初学者和复读者并存,但课程平衡且友好。 你想加入我们吗?
중국어 강좌 현재 학생은 16명입니다. 베이징 출신의 부드러운 여성이 강사입니다. 구어 속성 입문편의 교과서를 사용하고 있습니다. 발음을 중시하면서의 대화의 공부와 학생의 실력에 맞춘 자유발언으로 레벨업을 목표로 하고 있습니다. 초보자와 리피터가 혼재합니다만 밸런스 잘 수업을 실시해, 화기애애하고 있습니다. 여러분도 동료가 되지 않습니까?
Khóa học tiếng trung Hiện tại có 16 sinh viên. Một phụ nữ mờ nhạt đến từ Bắc Kinh là người hướng dẫn. Tôi đang sử dụng một cuốn sách giáo khoa để giới thiệu về chủ nghĩa thông tục. Chúng tôi mong muốn nâng cao trình độ của mình bằng cách nghiên cứu hội thoại đồng thời nhấn mạnh phát âm và tự do nói theo khả năng của học viên. Người mới bắt đầu và người lặp lại cùng tồn tại, nhưng các bài học rất cân bằng và thân thiện. Bạn có muốn tham gia cùng chúng tôi không?

韓国語講座


今年度は入門と会話2コースで生徒募集をし、入門(8名)・会話(15名)で開講することができました。
特に会話コースは初めての試みで、今までの入門クラスの学習からより話せる韓国語を勉強したいとの学習者の希望で実現できた新しいコースです。日常会話はもとより、韓国の小学生が韓国語を学ぶ過程に則し、書くことも重要視しているコースです。
講師は、KIFA韓国語講座を担当して3年目の「ユン ミソン先生」。授業初日から先生のパワフルな授業が行われ、両クラスとも真剣な眼差しで受講する学習者の姿と時折笑い声のある和やかなクラスとなりました。今後の授業の展開が楽しみです。
Korean language course This year, we recruited students for two courses, introductory and conversation, and we were able to start the course with introductory (8 people) and conversation (15 people). In particular, the conversation course is the first attempt, and it is a new course that was realized by the desire of learners who want to learn Korean that can be spoken more than the learning of the introductory class so far. In addition to daily conversation, this course emphasizes writing in accordance with the process of learning Korean by Korean elementary school students. The instructor is “Yun Mison-sensei” who has been in charge of the KIFA Korean language course for the third year. From the first day of the class, the teacher’s powerful class was held, and both classes became a peaceful class with the appearance of the learners taking a serious look and the occasional laughter. I am looking forward to the future development of classes.
韩语课程 今年,我们招收了入门和会话两门课程的学生,我们能够以入门(8人)和会话(15人)开始课程。 特别是会话课程是第一次尝试,它是一门新课程,是根据想要学习韩语的学习者的愿望实现的,比迄今为止的入门课程的学习更能说。 除了日常会话外,本课程根据韩国小学生学习韩语的过程,强调写作。 讲师是连续三年负责KIFA韩国语课程的“Yun Mison-sensei”。 从上课的第一天开始,老师的强势课就开始了,两堂课都变成了安静的课堂,学生们一脸认真,时而笑声不断。 我很期待班级的未来发展。
한국어 강좌 금년도는 입문과 대화 2 코스에서 학생 모집을 하고, 입문(8명)·회화(15명)로 개강할 수 있었습니다. 특히 대화 코스는 처음의 시도로, 지금까지의 입문 클래스의 학습으로부터 보다 말할 수 있는 한국어를 공부하고 싶다고 하는 학습자의 희망으로 실현할 수 있던 새로운 코스입니다. 일상회화는 물론, 한국의 초등학생이 한국어를 배우는 과정에 따라 쓰는 것도 중요시하고 있는 코스입니다. 강사는 KIFA 한국어 강좌를 담당해 3년째 ‘윤 미성 선생님’. 수업 첫날부터 선생님의 파워풀한 수업이 진행되어, 양 클래스 모두 진지한 눈빛으로 수강하는 학습자의 모습과 때때로 웃음 소리가 있는 화려한 클래스가 되었습니다. 향후 수업의 전개가 기대됩니다.
Khóa học tiếng hàn Năm nay, chúng tôi tuyển sinh hai khóa học, nhập môn và hội thoại, chúng tôi có thể bắt đầu khóa học với giới thiệu (8 người) và hội thoại (15 người). Đặc biệt, khóa học hội thoại là nỗ lực đầu tiên, và là khóa học mới được hiện thực hóa bởi mong muốn của những người học muốn học tiếng Hàn có thể nói được nhiều hơn so với việc học các lớp nhập môn từ trước đến nay. Ngoài phần hội thoại hàng ngày, khóa học này nhấn mạnh đến cách viết phù hợp với quá trình học tiếng Hàn của học sinh tiểu học Hàn Quốc. Người hướng dẫn là “Yun Mison-sensei”, người đã phụ trách khóa học tiếng Hàn của KIFA trong năm thứ ba. Ngay từ ngày đầu khai giảng, lớp học hùng hậu của thầy đã được tổ chức, và cả hai lớp học đã trở thành một lớp học yên bình với sự xuất hiện của người học với vẻ ngoài nghiêm túc và thỉnh thoảng có tiếng cười. Tôi rất mong đợi sự phát triển của các lớp trong tương lai.

英語講座


デレック先生のモットーは「間違いを恐れない事」。どんな質問でも恥ずかしがらずにしてほしい、また失敗からたくさん学ぶ事ができると、授業のたびに生徒さんたちに話してくれます。
初級コースは基本的な文法を、様々な例文を通して、声を出しながら練習していきます。
ペアワークや反復練習する事でスムーズに英語が話せるようになっていきます。
中級コースは、2名ずつくらいのフリートークを聞き、その後は現代社会の旬な話題を取り上げて、ペアでまたクラス全体でディスカッションしていきます。自分の意見を相手に伝えるためのスキルを、新しい語彙や文法だけでなく、トピックを読み解き、ディスカッションする事で身につけていきます。また、様々な意見を聞くことで新しい知識を得ることもできます。
(写真上段は初級クラス、下段は中級クラス)
English course Dr. Derek’s motto is “Don’t be afraid of making mistakes.” Every lesson tells the students that they should not be shy about any questions and that they can learn a lot from their mistakes. In the beginner’s course, you will practice basic grammar aloud through various example sentences. You will be able to speak English smoothly by pair work and repeated practice. In the intermediate course, we will listen to free talks of about two people each, and then we will take up the seasonal topics of modern society and discuss them in pairs and in the whole class. You will acquire the skills to convey your opinion to the other party by reading and discussing topics as well as new vocabulary and grammar. You can also gain new knowledge by listening to various opinions. (The upper part of the photo is the beginner’s class, the lower part is the intermediate class)
英语课程 Derek 博士的座右铭是“不要害怕犯错”。每节课都告诉学生,他们不应该对任何问题感到害羞,他们可以从错误中学到很多东西。 在初学者课程中,您将通过各种例句大声练习基本语法。 通过结对练习和反复练习,您将能够流利地说英语。 在中级课程中,我们将每人听取两个人的自由谈话,然后我们将讨论现代社会的时令话题,并在全班结对讨论。您将通过阅读和讨论主题以及新的词汇和语法来获得将您的意见传达给对方的技能。您还可以通过听取各种意见获得新知识。 (照片上半部分为初级班,下半部分为中级班)
영어 강좌 데렉 선생님의 모토는 “실수를 두려워하지 않는 것”. 어떤 질문이라도 부끄러워하지 말고, 또 실패로부터 많이 배울 수 있다면 수업마다 학생들에게 이야기해 줍니다. 초급 코스는 기본적인 문법을 다양한 예문을 통해 목소리를 내면서 연습해 갑니다. 페어워크나 반복 연습하는 것으로 부드럽게 영어를 할 수 있게 되어 갑니다. 중급 코스는, 2명씩 정도의 프리 토크를 듣고, 그 후는 현대 사회의 제철인 화제를 거론해, 페어로 또 클래스 전체로 토론해 갑니다. 자신의 의견을 상대에게 전하기 위한 스킬을 새로운 어휘나 문법뿐만 아니라 주제를 읽고 토론하는 것으로 익혀갑니다. 또한 다양한 의견을 듣고 새로운 지식을 얻을 수 있습니다. (사진 상단은 초급 클래스, 하단은 중급 클래스)
khóa học tiếng Anh Phương châm của Tiến sĩ Derek là “Đừng sợ mắc sai lầm.” Mỗi bài học đều cho học sinh biết rằng các em không nên ngại ngùng trước bất kỳ câu hỏi nào và các em có thể học hỏi được nhiều điều từ những sai lầm của mình. Trong khóa học dành cho người mới bắt đầu, bạn sẽ thực hành lớn ngữ pháp cơ bản thông qua các câu ví dụ khác nhau. Bạn sẽ có thể nói tiếng Anh trôi chảy bằng cách làm việc theo cặp và thực hành lặp đi lặp lại. Trong khóa học trung cấp, chúng tôi sẽ nghe các bài nói chuyện miễn phí của mỗi người về hai người, sau đó chúng tôi sẽ tiếp thu các chủ đề theo mùa của xã hội hiện đại và thảo luận theo cặp và cả lớp. Bạn sẽ có được kỹ năng truyền đạt ý kiến ​​của mình cho đối phương bằng cách đọc và thảo luận về các chủ đề cũng như từ vựng và ngữ pháp mới. Bạn cũng có thể có thêm kiến ​​thức mới bằng cách lắng nghe các ý kiến ​​khác nhau. (Phần trên của bức ảnh là lớp sơ cấp, phần dưới là lớp trung cấp)
受講生の皆さん、来春の皆勤賞目指して頑張りましょう。
Students, let’s do our best to aim for the perfect attendance award next spring.
同学们,让我们一起努力争取明年春天的全勤奖。
수강생 여러분, 내봄의 모두 근상 상을 목표로 열심히 합시다.
Các em học sinh hãy cố gắng hết sức mình để hướng tới mục tiêu giành được suất tham dự hoàn hảo vào mùa xuân năm sau.
  ブログ一覧に戻る