鎌ヶ谷市国際交流協会

2017年10月1日

2017年度 交流バスツアー ~鉄道博物館・蔵の街川越散策~

晴れ男、晴れ女が集合し、さわやかな朝を迎えた10月1日8時、バスは新鎌ヶ谷駅付近交番前を出発しました。参加者はアメリカ人、イギリス人、ミャンマー人、ニュージーランド人、中国人5名を含み43名でした。
2017 Exchange Bus Tour-Railway Museum / Kura no Machi Kawagoe Walk- At 8 o’clock on October 1st, when sunny men and women gathered and had a refreshing morning, the bus departed in front of the alternation near Shinkamagaya Station. There were 43 participants, including 5 Americans, British, Burmese, New Zealanders, and Chinese. After introducing myself in the car, the schedule was confirmed and there was a lot of friendly conversation.
2017 Exchange Bus Tour-Railway Museum / Kura no Machi Kawagoe Walk- 10 月 1 日 8 点,当阳光明媚的男女齐聚一堂,度过了一个清爽的早晨时,巴士在新神谷站附近的交替前发车。 有43名参与者,包括5名美国人、英国人、缅甸人、新西兰人和中国人。 在车上自我介绍后,确定了行程,并进行了很多友好的交谈。
2017년도 교류 버스 투어~철도 박물관·구라의 가가와고에 산책~ 맑은 남자, 맑은 여자가 집합해, 상쾌한 아침을 맞이한 10월 1일 8시, 버스는 신카마가야역 부근 교번전을 출발했습니다. 참가자는 미국인, 영국인, 미얀마인, 뉴질랜드인, 중국인 5명을 포함하여 43명이었습니다. 차내에서는 자기 소개 후 일정의 확인이 이루어져 화려한 대화로 넘쳐났습니다.
2017 Exchange Bus Tour-Bảo tàng Đường sắt / Kura no Machi Kawagoe Walk- Vào lúc 8 giờ ngày 1 tháng 10, khi những người đàn ông và phụ nữ đầy nắng đã tập trung và có một buổi sáng sảng khoái, xe buýt khởi hành ở phía trước điểm luân phiên gần ga Shinkamagaya. Có 43 người tham gia, bao gồm 5 người Mỹ, Anh, Miến Điện, New Zealand và Trung Quốc. Sau khi giới thiệu bản thân trên xe, lịch trình đã được xác nhận và có rất nhiều cuộc trò chuyện thân thiện.
車内では自己紹介の後、日程の確認がなされ、和やかな会話で溢れていました。
バスは新倉PAで休憩の後、10時に鉄道博物館に到着しました。
The bus arrived at the Railway Museum at 10 o’clock after a break at Niikura PA.
巴士在新仓PA稍作休息后,于10点抵达铁道博物馆。
버스는 신구라 PA에서 휴식 후, 10시에 철도 박물관에 도착했습니다.
Xe buýt đến Bảo tàng Đường sắt lúc 10 giờ sau khi nghỉ ngơi tại Niikura PA.
博物館の展示を見学したあと、新幹線ラウンジで早めのランチをいただきました。
After visiting the museum exhibits, we had an early lunch at the Shinkansen lounge.
参观完博物馆展品后,我们在新干线休息室享用了早餐。
박물관의 전시를 견학한 후, 신칸센 라운지에서 일찍 점심을 받았습니다.
Sau khi tham quan các hiện vật của bảo tàng, chúng tôi ăn trưa sớm tại phòng chờ Shinkansen.
12時に鉄道博物館を出発、川越に向かいました。
I left the Railway Museum at 12 o’clock and headed for Kawagoe.
12点离开铁道博物馆,前往川越。
12시에 철도 박물관을 출발, 가와고에로 향했습니다.
Tôi rời Bảo tàng Đường sắt lúc 12 giờ và đi đến Kawagoe.

日曜日の川越は大変な人ごみでした。蔵の街を散策したり、ショッピングを楽しんだ後3時に川越に別れを告げ、予定の5時をわずか10分遅れで鎌ヶ谷市役所に帰着しました。
皆様大変お疲れさまでした。来年もまたお会いしましょう。
Kawagoe on Sunday was a huge crowd. After strolling around the town of Kura and enjoying shopping, I said goodbye to Kawagoe at 3 o’clock and returned to Kamagaya City Hall just 10 minutes behind the scheduled 5 o’clock. Thank you all for your hard work. See you again next year.
星期天的川越是一大群人。 逛完仓町逛完逛街,3点钟告别了川越,比预定的5点钟晚了10分钟回到了镰谷市政府。 谢谢大家的辛勤工作。 明年再见。
일요일 가와고에는 힘든 사람 쓰레기였습니다. 창고의 거리를 산책하거나 쇼핑을 즐긴 후 3시에 가와고에에 이별을 고해, 예정의 5시를 불과 10분 지연으로 가마가야시 관공서에 귀착했습니다. 여러분 몹시 수고하셨습니다. 내년에 다시 만나요.
Kawagoe vào Chủ nhật là một đám đông rất lớn. Sau khi dạo quanh thị trấn Kura và mua sắm thỏa thích, tôi tạm biệt Kawagoe lúc 3 giờ và quay lại Tòa thị chính Kamagaya chỉ 10 phút sau 5 giờ đã định. Cảm ơn tất cả các bạn vì công việc khó khăn của bạn. Hẹn gặp lại vào năm sau.
最後にアンケートをお願いし、27名の方から下記のような回答をいただきました。

Q1
今回のツアーはよかったですか?よくなかったですか?
A1
・よかった(24) ・よくなかった(1) ・どちらともいえない(2)

Q2
よかった点
A2
・無理のない計画だった ・限られた時間で楽しく過ごせた ・自由時間が多かった
   ・ふだんなかなか行けないところに行けた ・食事がよかった ・ガイドさんの説明

Q3
よくなかった点
A3
・時間を守れない人がいた ・弁当箱の持ち帰り ・外国人の参加が少なかった
・車内で音楽を聴く人がいた ・もう少し時間がほしかった ・川越で食事がしたかった

Q4
来年も参加したいですか?
A4
・参加したい(25) ・参加したくない(1) ・どちらともいえない(1)

Q5
行きたいところはありますか?
A5

・工場見学 ・佐原 ・箱根、高尾山 ・お台場、船の科学館 ・横浜 ・富岡製糸場 ・富士山 ・都内名所 ・お花が見れるところ
Finally, we asked for a questionnaire, and 27 people answered as follows.

Q1
Did you like this tour? Wasn’t it good?
A1
・ Good (24) ・ Not good (1) ・ Neither can be said (2)

Q2
Good points
A2
・ It was a reasonable plan ・ I had a good time in a limited time ・ I had a lot of free time
・ I was able to go to places that I couldn’t usually go to ・ The food was good ・ Explanation by the guide

Q3
Not good points
A3
-Some people couldn’t keep their time-Take-out lunch boxes-The participation of foreigners was small
・ There was a person listening to music in the car ・ I wanted a little more time ・ I wanted to eat in Kawagoe

Q4
Do you want to participate again next year?
A4
・ I want to participate (25) ・ I don’t want to participate (1) ・ I can’t say either (1)

Q5
Is there any place you want to go?
A5

・ Factory tour ・ Sahara ・ Hakone, Mt. Takao ・ Odaiba, Museum of Maritime Science ・ Yokohama ・ Tomioka Thread Mill ・ Mt.
最后,我们索要了一份问卷,27人回答如下。

Q1
你喜欢这次旅行吗?不是很好吗?
A1
·好(24)·不好(1)·都不能说(2)

Q2
好点
A2
・这是一个合理的计划・我在有限的时间内玩得很开心・我有很多空闲时间
・我能够去我通常不能去的地方・食物很好・导游的解释

Q3
不好点
A3
-有些人赶不上时间-外卖饭盒-外国人参与少
・车上有一个人在听音乐・我想要多一点时间・我想在川越吃饭

Q4
明年还想参加吗?
A4
・我想参加(25)・我不想参加(1)・我也不能说(1)

Q5
有什么想去的地方吗?
A5

・工厂参观・撒原・箱根・高尾山・台场・海洋科学馆・横滨・富冈制线厂・富士山
마지막으로 앙케이트를 부탁해, 27명의 분으로부터 아래와 같은 회답을 받았습니다.

Q1
이번 투어는 좋았습니까? 좋지 않았나요?
A1
·좋았다(24)·좋지 않았다(1)·둘 다 말할 수 없다(2)

Q2
좋은 점
A2
·무리 없는 계획이었다··한정된 시간으로 즐겁게 보낼 수 있었다·자유 시간이 많았다
  ・일반적으로 갈 수 없는 곳에 갈 수 있었다・식사가 좋았다 ・가이드씨의 설명

Q3
잘못된 점
A3
시간을 지킬 수 없는 사람이 있었다. · 차내에서 음악을 듣는 사람이 있었다 · 조금 더 시간을 원했다 · 카와고에에서 식사를 하고 싶었다
Q4
내년에도 참여하고 싶으십니까?
A4
·참가하고 싶은(25)·참가하고 싶지 않다(1)·둘 다 말할 수 없다(1)

Q5
가고 싶은 곳이 있나요?
A5

· 공장 견학 · 사하라 · 하코네, 다카오산 · 오다이바, 배의 과학관 · 요코하마 · 도미오카 제사장 · 후지산 · 도내 명소 · 꽃을 볼 수있는 곳
Cuối cùng, chúng tôi yêu cầu một bảng câu hỏi và 27 người đã trả lời như sau.

Q1
Bạn có thích chuyến tham quan này không? Nó không tốt sao?
A1
・ Tốt (24) ・ Không tốt (1) ・ Không thể nói (2)

Q2
Điểm tốt
A2
・ Đó là một kế hoạch hợp lý ・ Tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ trong thời gian có hạn ・ Tôi có rất nhiều thời gian rảnh
・ Tôi đã có thể đến những nơi mà tôi thường không thể đến ・ Đồ ăn ngon ・ Hướng dẫn viên giải thích

Q3
Điểm chưa tốt
A3
-Một số người không giữ được thời gian của họ-Hộp cơm mang đi-Người nước ngoài tham gia rất ít
・ Có một người đang nghe nhạc trong xe ・ Tôi muốn thêm một chút thời gian ・ Tôi muốn ăn ở Kawagoe

Q4
Bạn có muốn tham gia lại vào năm sau không?
A4
・ Tôi muốn tham gia (25) ・ Tôi không muốn tham gia (1) ・ Tôi cũng không thể nói (1)

Q5
Có nơi nào bạn muốn đến không?
A5

・ Tham quan nhà máy ・ Sahara ・ Hakone, Núi Takao ・ Odaiba, Bảo tàng Khoa học Hàng hải ・ Yokohama ・ Tomioka Thread Mill ・ Mt.
  ブログ一覧に戻る